Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal

Ons kerkblad: "De Kerkklok"

zegel zwaan
  laatste update 19 okt. 2018 ............ Home  
 
Uit de Kerkklok van 7 okt. - 25 nov.
 • Overdenking.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Garudahouse.
 •  
    Overdenking.  
   
  Geestelijk leiders en tochtgenoten.

  Deze zomer was op televisie een interviewprogramma te zien waarin geestelijk leiders van allerlei religies kritisch ondervraagd werden door een journalist. Kijken in de ziel, heette het programma. Lang niet alle afleveringen heb ik gezien, maar de uitzendingen die ik zag bevreemdden me.
  Op zich vind ik de term geestelijk leider al merkwaardig. Wat valt een mens geestelijk te leiden? Is het niet zo dat de ene mens de andere hooguit een beetje kan bijstaan als het zo uitkomt? Moeten we niet allemaal zelf onze weg zoeken en vinden? Daarbij kan een gesprek met iemand die meer gelezen en misschien meer nagedacht heeft over die zaken waar we eigenlijk geen van allen iets van weten, enorm helpen, maar leiderschap? Misschien ben ik een te eigenwijs iemand om in zulke tere aangelegenheden als de verhouding tussen de Schepper en de mens hiërarchie te willen erkennen.
  Maar afgezien hiervan, ik vond de antwoorden van die mensen soms zo irreëel dat ik de interviewer begreep als diens vragen indringender werden en soms haast een pesterige toon kregen.

  Een non was zich gaan realiseren dat het hele Godsbegrip in de christelijke traditie slechts een constructie was, met andere woorden mensenwerk, en dat was een enorme opluchting voor haar. Wel, denk je dan, ze stapte waarschijnlijk op. Dat was ook zo, maar vervolgens ging ze over op het boeddhisme dat toch ook vele gekunstelde rituelen kent. Haar begreep ik niet. Evenmin de boeddhistische leider die door de interviewer geconfronteerd werd met seksueel misbruik van zijn kant ten opzichte van iemand die zijn geestelijke steun zocht. Hij verschool zich achter een brede grijns, want ja, niets menselijks was ook hem vreemd. Ik dacht: je zal de vrouw in kwestie maar zijn en vond het tijd om maar eens een uitknop in te drukken. Al met al bleken de opperrabbijn en een orthodoxe calvinistische dominee voor mij de meest behartigenswaardige dingen te zeggen. Maar ja, die wezen beiden homoseksualiteit ten zeerste af, waarbij ze over een wezenskenmerk van veel medemensen heen walsten. Voor mij ook geen leiders dus.

  Toen bezocht ik een dienst in de lutherse kerk van Utrecht onder leiding van ds. Catrien van Opstal. Zij vertelde over haar pas overleden vader, die met zijn gezin in de natuur wandelde en daarbij gebruik maakte van een kompas. Zo'n kompas wijst altijd het noorden aan. Het wijzertje trilt en ziet er niet al te stabiel uit, maar toch…het noorden wordt altijd gevonden.
  Daarmee vergeleek ze het geloof. Dat bevat veel onzekerheid en wat voor de een wezenlijk is, is het voor de ander niet. In de Bijbel, ons kompas in deze, staat veel dat we niet begrijpen en ook staan er opvattingen in die we niet meer de onze kunnen noemen. Toch kunnen we in dit oude Boek steeds weer een gids zien, zoals onze voorouders deden, generaties lang. Een gids voor een leven in evenwicht, een leven zoals God het voor ons bedoelde. Als je de Bijbel als ons kompas en richtingwijzer ziet, moet je daarbij wel bedenken dat het noorden voor mensen op de verschillende posities steeds anders ligt, eenheid en eenduidigheid zijn onmogelijk. De wijzer trilt bovendien, maar wijst niettemin duidelijk in een richting.

  Om bij Utrecht te blijven: als ik vanuit de slaapkamer naar de Domtoren kijk, heb ik een beperkt zicht. Ik zie alleen de bovenste twee delen van de toren die uit drie stukken bestaat, die samen de Drie-eenheid symboliseren. Als je de stad van verschillende zijden binnenkomt, lijkt het dat die toren vanuit het ene gezichtspunt vierkanter is dan als je Utrecht over een andere weg nadert. Zelfs de in steen verbeelde Drie-eenheid ziet er niet altijd eender uit. God laat zich niet in beelden of woorden vatten en geestelijk leiderschap kan daarom niets anders zijn dan tasten en zoeken.

  Vervolgens kwam de overdenking van de opperrabbijn binnen, geschreven voor de Hoge Feestdagen van de Joden in september en oktober. Daarin staat dat hij een hekel heeft aan de term orthodox. Hij leeft wel volgens de regels, maar hij accepteert het als anderen dat niet doen, want ieder heeft immers zijn eigen levensweg te gaan en niemand mag oordelen over de verhouding van zijn medemens met God, een diepe relatie die iemand in zijn hart meedraagt. De term orthodox behelst onverdraagzaamheid en daarmee wil hij niet worden geassocieerd. Dat zijn woorden van openheid, die de opperrabbijn vaker uit. Zo zei hij eens dat in de discussie de waarheid wordt geboren. Zijn uitspraken over kwesties behelzen dus niet medemensen persoonlijk. Hij sluit niemand uit omdat hij ten diepste voelt dat het oordeel niet aan hem is.
  Een andere Joodse rabbi, Jezus, onze enige echte geestelijk leider, zei hetzelfde: 'wie zonder zonde is, werpe de eerste steen'. (Johannes 8:7,8) Die kon ik in mijn zak steken met mijn omlijnde oordelen over de geestelijk leiders die anderen proberen te helpen op hun immateriële levensweg, waarbij ze natuurlijk ook fouten maken.
  Om het wat platweg te zeggen: waar gehakt wordt, vallen nu eenmaal spaanders.

  We moeten dus maar voortploeteren, elkander niet te veel be- en veroordelen. Met een open Bijbel en in het gesprek met elkaar komen we verder. Degene van wie je het wellicht het minst verwacht, kan soms ineens een waardevolle tochtgenoot blijken te zijn en is dan op dat moment voor jou een geestelijk leider.

  (E.B.)
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  STAAN LATEN

  hij zei er staat niet wat er staat
  het staat er wel
  maar er staat meer
  daar mag je zelf mee heen-en-weren

  maar wat er staat
  dat moet er staan
  ik heb dat dichtende verstaan
  ik heb dat moeizaam moeten leren

  (Uit: Riet van Haeringen, Gevoelige plaat Gedichten Bussum, 2010, p. 82)


  'Elf november is de dag…'

  We herdenken op die dag de heilige die deelde met degene die het minder had. Wij delen dan aan kinderen, die ons als dank beschijnen met hun lantaarn en voor ons zingen. Zij die delen worden verlicht en wordt het vrolijk om het hart.

  Een liedje van Sint-Maarten uit Hoogezand-Sappemeer

  St. Maarten, St. Maarten,
  St. Maarten reed door weer en wind,
  zijn vurig paard droeg hem gezwind;
  St. Maarten reed met volle moed;
  zijn mantel dekt' hem warm en goed.

  Een oude, een oude,
  een oude man stond aan de baan;
  hij keek de ridder smekend aan;
  'Och help mij, help mij uit de nood,
  ik vind hier in deez kou de dood.'

  St. Maarten, St. Maarten,
  St. Maarten was zeer aangedaan.
  Hij bleef voor de arme beed'laar staan,
  hij trok zijn slagzwaard uit de schee,
  en sneed zijn mantel vlug in twee.

  Uit: Grunneger zangboukje, 2de druk, Groningen, z.j., lied 40)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Weer wat nieuws vanuit uw kerkenraad.

  Regiovorming.
  Op 2 september hebben we een gemeentevergadering gehouden, waarbij er 11 leden van onze gemeente en 5 leden van Wildervank/Veendam aanwezig waren.
  In een inleiding beschreef Ed Donga de huidige stand van zaken betreffende de samenvoeging van de afzonderlijke gemeentes tot de ELG-Oost-Groningen. Fred Bos gaf waar nodig aanvullingen.
  Alle aanwezigen waren al bekend met de toekomstige stappen.
  Ed legde uit dat deze vergadering moet gebeuren om alle stappen die vereist zijn te doorlopen.
  Allereerst werd het "besluit tot samengaan" uitgereikt en doorgenomen.
  Als tweede kwam het beleidsplan 2019-2025 aan de beurt en werd er tekst en uitleg gegeven.
  Van de plaatselijke regeling werd de inhoudsopgave doorgenomen.
  Voor details lag dit ter verdere inzage.
  Tenslotte werden de meerjarenbegrotingen van de nieuwe gemeente en van de nieuwe diaconie doorgenomen. Iedereen is nu op de hoogte.
  Er zijn geen bezwaren ingediend en iedereen is verder akkoord.

  Inmiddels is de Regio-werkgroep weer bij elkaar geweest en zijn alle vereiste documenten voor zo ver nodig gereed. Het streven is om begin volgend jaar de fusie plaats te laten vinden.

  Diensten in de doopsgezinde kerk.
  We hebben inmiddels al een aantal diensten gehouden. Het is even wennen, we werken nog aan een optimale afstelling van de geluidsinstallatie en het orgel. Dat kost even wat aanlooptijd. Ook komen regelmatig een aantal doopsgezinden bij ons in de dienst.


  Wet op de Privacy.
  = AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  In de vorige kerkklok heef
  t u uitgebreid artikel kunnen lezen met daarbij een invulformulier waar u allerlei zaken betreffende de privacy kunt invullen. Het schijnt dat u niet ge-interesseert bent in uw privacy, want er hebben slechts weinig mensen gehoor gegeven aan de oproep om dit formulier in te vullen en op te sturen.
  Doet u dit dan alsnog????
  We hebben dit formulier weer afgedrukt op de laatste bladzijde van deze kerkklok.

  KISS. Kerken In Samenwerking Stadskanaal.
  Verleden jaar hebben we in het kader van Luther500 een Lutheravond gehad samen met andere kerken in de kerk gereformeerd vrijgemaakt. Dat was een heel geslaagde avond.
  Ook dit jaar gaan we weer een dergelijke avond organiseren en wel op zaterdag 3 november om 17:30 uur in de Lichtbron (voorheen de Kandelaar).
  Het thema is: Scheppen
  .. van eten, ..van een goede sfeer, …muziek,…een band…
  We gaan gezellig samen eten met tussen de gangen door informatie over activiteiten in het kader van eenzaamheid met daarbij een wisselwerking met een paar turfstekers. Daarna het optreden van een koor.
  U kunt u opgeven via de opgavelijst of via een mail naar mij.

  Tot zover de berichten.
  Namens de kerkenraad, Ed Donga.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei  
   

  Kollekten.
  Opbrengst extra collecten was € 37.20, voor het Garuda House € 118.80

  Extra collecten voor de komende weken zijn voor de alg. doeleinden.
  Zondag 7 oktober, oogstdankdienst, voor het Garuda House.

  Gift € 50.00. Hartelijk dank hiervoor.

  Oogstdankdienst op zondag 7 oktober in de Doopsgezinde kerk, om 10.00 uur.

  Catharina van Bora
  Wij komen weer bij elkaar op donderdag 25 oktober om 13.00 uur bij Geertje. Wij gaan dan gezamenlijk met de mannen eten.

  GK

  Evangelisch-Luthers Dagboek 2018-2019
  Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2018-2019. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een Bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.
  Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de Bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen.
  Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 15,00 (exclusief verzendkosten).
  De verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Bestellen is mogelijk via de intekenlijst, die de secretaris van uw gemeente inmiddels ontvangen heeft.
  U kunt ook rechtstreeks bestellen via het emailadres slubdenhaag@hetnet.nl of per post/ telefonisch bij de SLUB, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB 's-Gravenhage, tel. 070-3648094

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Garuda House.  
   

  Garuda House Bali is in 2003 opgericht met als doel; meisjes naar school te laten gaan en mee te helpen aan hun toekomst!
  41 meisjes hebben met goed resultaat hun opleiding afgerond en hebben nu een goede plek in de maatschappij.

  Elk jaar zullen wij weer hard ons best doen om het jaarlijkse budget te halen. Hierbij is iedere hulp welkom. Indien u een donatie wilt overmaken, kan dat op rekening

  NL 76 INGB 0004 2167 94 tnv Stichting Garuda House Bali.
  Voor meer informatie kijk op onze website www.garudahouse.org

  Bezoek Garuda House Bali 2018.

  In juni gingen we voor de 8ste keer naar Bali en bezochten we het Garuda House. Dit jaar gingen we weer met z'n drietjes en ging mijn moeder ook mee. We zaten op een prachtige plek in Sanur.
  Ongeveer 15 minuten rijden van het Garuda House. We kwamen op maandag aan op Bali en voelden ons direct thuis. Heerlijk weer en een prachtige plek om de komende 3 weken te verblijven. Woensdag gingen we naar het Garuda House.

  De schoolvakanties waren nog niet officieel begonnen, maar veel meisjes hadden hun examens al gehad. De weken dat wij hier waren moesten zij nog af en toe naar school om hun rapporten op te halen en boeken in te leveren. Het is goed om te vermelden dat iedereen weer met goede cijfers over is naar het volgende jaar.
  Zijn we trots op.

  We kwamen aan in het huis en de heerlijke hapjes stonden al weer klaar. Iedereen even knuffelen en met elkaar praten over hoe het nu gaat. Al snel werden we naar de hal gebracht naast het huis en daar stond hun mooie kerstcadeau te pronken, een tafeltennistafel.
  De meisjes zijn druk aan het spelen en er worden regelmatig toernooitjes gehouden. Ook wij moesten er aan geloven en speelden al snel een potje tafeltennis mee. In die tropische hitte valt dat niet mee.

  De week er op kwamen alle meisjes bij ons in de villa. We hadden dit keer een groot privé zwembad en iedereen was uitgenodigd om een dagje te zwemmen.

  Vanuit Nederland hadden we echte stroop meegenomen en voor de lunch bakten we een hele stapel lekkere Nederlandse pannenkoeken. Na heel wat inspanning in het zwembad, waren die pannenkoeken wel verdiend. Maar de meisjes zaten toch wel eerst raar te kijken naar die pannenkoeken en plakkerige stroop. De eerste hap smaakte heerlijk en al snel was de hele stapel pannenkoeken op. Een heerlijk geslaagde dag was dit.

  Later deze vakantie vierden we samen met de meisjes en familie van Icha het Suikerfeest.

  Ramadan was afgelopen en deze wordt uitgebreid gevierd met het Suikerfeest.
  Indonesië is het grootste Moslim land ter wereld en vooral op Bali is het heel gewoon dat Christenen samen met de Moslims het Suikerfeest vieren.
  Andersom gebeurt het net zo, wanneer het kerst is, vieren de Moslims deze uitgebreid mee met de Christenen. Een goed voorbeeld hoe verbroedering werkt en ook het voorbeeld wat wij mee willen geven aan de meisjes van het Garuda House.

  Tijdens het Suikerfeest ontmoeten we veel mensen, er werd veel gepraat over de gebruiken van Bali maar ook van ons in Nederland. En uiteraard was er heel veel heerlijk eten. Heel bijzonder dat we hierbij aanwezig mochten zijn en dit samen met de meisjes van het Garuda House te mogen vieren.

  De drie weken vlogen voorbij en het was weer tijd om afscheid te nemen. Na heel wat knuffels en tranen namen we afscheid. Tot volgend jaar!

  Ivette en Jeroen Langeveld.


  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga