Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal

Ons kerkblad: "De Kerkklok"

zegel zwaan
  laatste update 24 december 2016 ............ Home  
 
Uit de Kerkklok van 25 dec. - 19 feb. 2017.
 • Overdenking.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Catharina van Bora.
 • Allerlei.
 • Regionaal overleg.
 • Grunneger dainst in Amsterdam.
 • Tegendraads.
 • Garudahouse.
 •  
    Overdenking.  
   

  Wikkel U, Heer Jezus, in de diepten van mijn ziel

  In het nieuwe Liedboek zijn oude vertrouwde Lutherliederen verdwenen en dat gaat ons aan het hart. Maar dit pareltje uit de Scandinavische Lutherse kerk is er dan weer wel in gekomen en hoe mooi is dit kerstgezang! De dichter verdiept zich in het wonderlijke kerstgebeuren en vergeet alles om hem heen. Hij is in verstilde aandacht verzonken, geconcentreerd als hij is op het kerstverhaal. Daar gaat dus om te beginnen al een rustgevende werking vanuit: hij laat alles dat hem opjaagt varen, de drukte komt voor even op de achtergrond. Hij kan zich richten op wat werkelijk belangrijk is: de komst van Jezus, die ons door God wordt gegeven om ons te leren hoe we leven moeten naar Zijn wil. Dat is wat kerst hoort te zijn: een aantal dagen om tot jezelf te komen, je af te vragen waar het in je leven om draait en of dat goed is. Dat kan vaak niet in de hectiek van het dagelijks leven en als je de kerstdagen vol stouwt met veel feestelijke activiteiten kom je daar ook niet toe.

  Hij verwondert zich vervolgens over de schamele stal waarin het kind van de hemel verschijnt. De baby is nergens thuis, maar toch moet dit kind de mensen gaan leren hoe God door de wereld gaat. Kan dat wel als je zelf nergens woont, geen wortels hebt in de aardse samenleving? En dan bedenkt hij dat dit juist weergeeft wat er gebeuren moet: het kind van de hemel is een kind zonder huis omdat het een thuis zoekt in het hart en de ziel, de kern van de gelovige mens. In simpele geloofstaal worden diepzinnige dingen gezegd en gaat het al snel naar de kern van het kerstfeest.

  Het is geen lied van wollige kerstsfeer, het staat stevig in de Lutherse traditie. Luther zei in een kerstpreek van 1520 in Wittenberg:
  'Wacht u er voor om alleen maar het voorbeeld mooi te vinden, want dat wordt niets zonder geloof. Maar ziet toe dat u de geboorte tot de uwe maakt en hem ruilt: dat u uw geboorte kwijtraakt en de zijne krijgt.'
  Dat is wat de dichter doet: hij laat het kerstkind in zijn ziel komen, hij wil dat kind volgen, geheel en al. Hij beseft dat het kerstkind voor hem geboren is en dat het in zijn ziel verder moet leven. Dat is simpele, maar ook geheimzinnige geloofstaal, waar velen niets mee hebben, maar de gelovige voelt de betekenis en gaat ermee aan de slag in zijn eigen leven. Ieder mens doet dat anders, voor iedereen heeft de komst van het hemelse kind een andere betekenis. De dichter roept op tot bezinning bij de kerstlichten.

  Luther zegt dat als we geloven, we als het ware opnieuw geboren worden: dat kind van Bethlehem wordt een onderdeel van ons bestaan en maakt zo via ons telkens weer de wereld een beetje mooier, mensen vinden wegen naar elkaar en herkennen in elkander dat het kind ook in de ziel van de ander woning heeft gevonden.
  Mooi, maar wat betekent dat in de praktijk? Moeten we met kerst alleen maar zeer ernstig mediteren? Nou nee, juist omdat die ander ook het kind in zijn hart heeft gesloten kun je dat samen vieren. Kerst is een vrolijk feest van verbondenheid, van liefde en vriendschap, maar dat hoeft bij een kaarsje mijmeren over de komst van het kind uit de hemel niet uit te sluiten. In elk geval moet kerst geen eindeloze rij van verplichtingen worden waaronder je gebukt gaat, dat is wel duidelijk.
  Moge uw kerst 'wonderstil' en vrij van 'haast en regeldruk' zijn, maar ook vrolijk en gezellig met mensen om u heen waarvan u houdt!

  (De strofe uit de preek van Luther komt uit Amuse, zing, kijk, eet, praat en reis met Luther; zie www.500jaarprotestant.nl/amuse)

  Drie koningen
  (Bij een kapiteel in Autun)

  Drie koningen de kronen
  nog op, de ogen toe -
  ze zijn in slaap gevallen
  van alle zoeken moe.

  Maar zie, daar doet de engel
  een teken aan de hand:
  de ster wil met u verder
  op weg naar 't verre land.

  Eén doet de ogen open,
  hij heeft de wenk verstaan
  en zal de and'ren wekken
  om samen voort te gaan.

  (ds. Hans Mudde, lied 69 van zijn bundel Op de wijze van het lied, Zoetermeer, 200. Ds. Mudde leidt in januari 2017 onze regiodienst.)

  E.B.
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  Ik wandel in gedachten
  in Gods geboortehuis.
  Gezegend zijn de nachten
  van kerst, hier ben ik thuis.
  Mijn hart vergeet de wereld
  van haast en regeldruk.
  Hier vind ik Jezus' kribbe,
  geloof is mijn geluk.

  Geen woorden zijn te vinden
  dat ik begrijpen zal
  hoe God als hemels kindje
  moet slapen in een stal.
  U Heer, mijn levensadem,
  het hoogste woord van God,
  vindt minachting op aarde,
  moet slapen in een grot.

  Een mus heeft nog zijn nestje,
  zijn eigen heggentak,
  een zwaluw die wil rusten
  vindt veilig onderdak,
  een leeuw kan zich verschansen -
  moet ik mijn God dan zien
  in stro van iemand anders,
  een stal, zo anoniem?

  Kom in mijn hart en woon er,
  het is geen vreemde plek,
  Uzelf hebt mij veroverd,
  blijf in mij toegedekt.
  Ik ben met ziel en zinnen
  geopend, wonderstil.
  Kom, wikkel U, Heer Jezus,
  in diepten van mijn ziel

  (Hans Adolph Brorson, Lied 480 nieuwe Liedboek)


  Het eeuwig licht staat aan 't begin,
  neemt de hele wereld in.
  Al is de nacht ook nog zo dicht,
  het maakt ons kind'ren van het licht.
  Kyriëleis
  Hij God uit God van eeuwigheid,
  die een mens wordt in de tijd,
  Hij voert ons uit de duisternis,
  naar waar de hemel open is.
  Kyriëleis


  Maarten Luther
  (Uit: Oude Liedboek voor de Kerken, gezang 142: 4 en 5)
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Weer wat nieuws vanuit uw kerkenraad.

  Hulp aan Wildervank/Veendam.
  Zoals u al in de vorige kerkklok hebt gelezen, is de situatie van de Lutherse gemeente Wildervank/Veendam allesbehalve rooskleurig.
  De kerkenraad bestaat nog maar uit 2 personen en er is geen zicht op aanvulling. Volgens de kerkorde mag dat niet en zal vanuit de classis de zaak geregeld worden. Onze kerkenraad heeft besloten om de kerkenraad van W/V hulp te bieden.
  Wij zullen aan de kerkenraad van W/V worden toegevoegd en de twee leden van W/V aan onze kerkenraad. Zijn we weer op sterkte. Het scheelt uiteindelijk ook werk: de ingekomen stukken (die zijn voor beide gemeentes toch bijna dezelfde) kunnen we gezamenlijk behandelen, daarna de punten uit de afzonderlijke gemeenten en tenslotte de punten uit het regiogebeuren. De kerkenraad van W/V is erg blij met ons aanbod. Een brief naar de classes en onze synode is inmiddels verstuurd.

  Panelen in de kerk: rondom het kerstverhaal.
  Ook dit jaar hangen er weer prachtige posters over de gebeurtenissen voor, tijdens en na de geboorte van onze Heer, met de bijbehorende teksten uit de Bijbel.

  Oud en Nieuw.
  1 januari 2017 is op een zondag. Na rijp beraad heeft de kerkenraad besloten om dan geen dienst te houden. De avond tevoren, oudejaarsdag is er wel een vesper.


  Synode verkiezingen.
  Begin volgend jaar zijn er weer synodeverkiezingen. U krijgt binnenkort een brief thuis met hierin informatie over de kandidaten en twee stembiljetten. Op het stembiljet van predikanten kiest u minstens 1 en maximaal 6 kandidaten door het vakje voor de naam zwart te maken. Op het stembiljet van Niet-predikanten mag u maximaal 12 personen kiezen.
  De ingevulde stembiljetten mag u in bijgevoegde envelop doen, dichtplakken en in de brievenbus deponeren. U hoeft er geen postzegel op te doen.
  U moet tussen 2 januari en 2 februari uw stembiljetten op de post doen.
  We zullen dit in januari bij het koffiedrinken na de dienst nog wel even doornemen.

  Tot zover de berichten.
  Namens de kerkenraad, Ed Donga.  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Catharina van Bora  
   

  Catharina van Bora is de naam van de damesvereniging van onze gemeente.

  Ontmoetingsmiddag gehouden op 20 april
  We waren aanwezig met 3 heren en 7 dames.
  We zijn begonnen zoals we gewend zijn op de vrouwenclub met het lezen uit de Bijbel en een korte uitleg en gebed. Na de koffie en thee kreeg ds. Susanne Freytag het woord.
  Ze vertelde heel boeiend over haar predikantenreis naar China.
  Ze bezochten verschillende provincies en konden zo kennis maken met zeer diverse kerkelijke situaties, van dorp tot wereldstad. Ook bezochten ze enkele diaconale projecten. Maar wat het meest indruk maakte was, dat waar je ook komt, de kerken in een ongelofelijk snel tempo groeien. Deze middag nam ze ons met foto's, film en verhaal mee naar de protestantse kerk in China en vertelde van haar indrukken.
  Op alle plekken werden ze heel hartelijk ontvangen.

  G.K.  .
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei  
   

  Collecten:
  Opbrengst extra collecten voor de alg. doeleinden was € 198,50.
  De collecte voor het Garuda House was € 82.

  Extra collecten voor de komende weken zijn voor de alg. doeleinden.

  Giften
  € 70.
  Hartelijk dank hiervoor
  Onze jarigen 70 jaar en ouder

  31 dec. 89 jaar mw. M. Roossien-Boer.
  08 jan. 74 jaar dhr. R. Graventein.
  16 febr. 70 jaar mw. H. Dijkstra-Bleijleven.

  Wij feliciteren u van harte en wensen u Gods onmisbare zegen en een fijne dag met uw familie en vrienden toe.


  G.K.
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Overleg toekomst Groninger Evangelisch-Lutherse gemeenten.  
   

  Aan het begin van dit jaar heeft u in het kerkblad kunnen lezen over de gesprekken die gevoerd worden over de toekomst van de Evangelisch-Lutherse gemeenten in de provincie Groningen.
  We hadden toen geconstateerd dat voor de Oost-Groninger gemeenten geldt dat de huidige vorm van gemeentezijn op korte of langere termijn niet meer houdbaar is. De hele organisatie van de gemeenten rust op de schouders van enkelen. Daarnaast komt over kort of lang de bodem van de schatkist in zicht. De gebouwen vragen veel inzet van tijd en middelen terwijl men zich veel liever zou willen richten op de inhoud en de activiteiten van het gemeentezijn.

  Alles overwegende kwam dit overleg tot de conclusie dat het vormen van één gemeente van alle lutherse gemeenten in de provincie Groningen de beste organisatievorm voor de toekomst is. Met het vormen van één gemeente kunnen we het beste zorgen voor een herkenbare inbreng van de lutherse traditie in de regio ook in de toekomst.

  Daarnaast geeft het vormen van één gemeente de meeste organisatorische voordelen. Als het zover is, is er maar één kerkenraad, één kerkblad, één ledenadministratie, één financiële administratie etc. nodig. Die taken kunnen dan gezamenlijk worden opgepakt. De gebouwen vormen soms een molensteen om de nek van de gemeente omdat de kosten van gebruik en onderhoud hoog zijn. Voor het houden van lutherse diensten en andere samenkomsten is niet per se een eigen gebouw nodig. Er zal daarom een plan voor de gebouwen moeten komen en wordt er de bereidheid om waar nodig afstand te doen van het gebouw gevraagd.

  De hoop is dat er in de nieuwe organisatie tijd en energie vrijkomt om zich meer te richten op het gemeenteleven ter plaatse, de inhoud van het geloof en het pastoraat. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om in het vervolg iedereen door de hele provincie te laten reizen. Waar nu gemeentes zijn zullen er lokale commissies komen die zich volledig kunnen richten op het organiseren en ondersteunen van activiteiten ter plaatse.
  Hierbij kan ook samenwerking worden gezocht met een geloofsgemeenschap ter plaatse.

  Het regio-overleg heeft in het afgelopen half jaar dit plan verder uitgewerkt door een stuk voor te bereiden dat in september in de verschillende kerkenraadsvergaderingen besproken wordt. Aan dit stuk is gekoppeld het principebesluit om te fuseren tot één gemeente. Gaan de kerkenraden hiermee akkoord dan komt u vervolgens aan het woord. Er zullen dan in alle gemeenten gemeentevergaderingen over dit onderwerp worden georganiseerd.

  Het regio-overleg

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Grunneger dainst in Amstardam.  
   

  Grunneger dainst 30 oktober 2016 in de Oude Lutherse Kerk op het Spui te Amsterdam.

  Het thema was 'Ie binnen roupen' en de oproep voor de dienst was in elk geval gehoord: de kerk was vol, mensen zaten zelfs boven! Op rij 2, achter de Commissaris van de Koning René Paas, zaten de voorzitter en secretaris van uw kerkenraad, geflankeerd door de echtgenote van de secretaris en uw redactrice van de Kerkklok.

  In het optredende Zuidlaarder koor Deo Cantemus zat Gert Smith, vroeger predikant van de hervormde gemeente Stadskanaal: zo ontmoet je nog eens noorderlingen in hartje Amsterdam. Ook de dominee hoorde natuurlijk tot het vertrouwde volk: Harry Donga leidde alweer voor de 10e keer deze dienst, die 'de grootste Groningse culturele manifestatie buiten de provincie' wordt genoemd, hetgeen overigens te denken geeft. Aan dit merkwaardige degraderen van een eredienst had de ELG Amsterdam beslist geen schuld. Die verloor met de nadruk op het werk voor de asielzoekers zonder papieren (omdat de Lutheranen ook als vreemdelingen in de stad Amsterdam begonnen zijn) het diaconaat zeker niet uit het oog en het lag evenmin aan de predikant, die ons voorhield: Loaten wie ons als geleuvegen, as lu dai roupenen binnen, as zeunen en dochters van Oabram, as noavolgers van Jezus Christus, verantwoordelijk waiten veur onze saomenleven en wereld. Loave onze worrels dai ve ja nait deur snieden huiven, vruchtboar moaken veur onze noaste, dan binn ve tot zegen. Gain stoede smoakt ja beder as dat je t mit aandern dailen. Den binve ain boom van licht veur onszelf en veur aandern. Van ons wordt veul verwacht. Loave verwachten nait beschoamen.

  Maar zo erg is de uitspraak nu ook weer niet. Als je al die intens gelukkige gezichten ziet van mensen die het Woord in eigen taal horen, zich prettig voelen in de kerk omdat ze in eigen taal worden aangesproken, dan maak je je niet druk over zo'n zin, die op zich niet slecht bedoeld is.

  Dit jaar verzorgde de Commissaris van de Koning een lezing. Hij had hard geoefend en zijn Grunnegers klonk beslist niet slecht (voor zover ik dat beoordelen kan). De beroemde Groninger schilder Henk Helmantel vertelde over zijn religieuze overtuiging en hoe die in zijn werk doorwerkt, het mannenkoor stond onder de ferme leiding van een vrouw en de Groningse Lutherse organist Tymen Jan Bronda mocht voor een keer de Fries die anders speelt vervangen.
  Het was natuurlijk wel heel erg jammer dat hij onderweg van Stad naar Amsterdam pech kreeg en pas bij het Glorialaid achter de speeltafel zat, maar hij maakte het met mooi spel helemaal goed en tot die tijd wisten al die Groningers onder leiding van Joke Dorgelo, de dirigente van het koor, toch wel krachtig te zingen.

  Ter ere van de 10e keer kwam een glossy uit met als titel Grunn in Amsterdam, waarvoor ook Lutherse fondsen de buidel hadden getrokken. Allerlei Groningse stichtingen waren in de dienst vertegenwoordigd en aan het Spui leek het even of we op de Grote Markt onder de Martinitoren of in de Martinikerk verbleven.

  Na afloop klonk uit volle borst het Grunneger laid en was er kovvie en kouke (gesponsord door de fa. Knol). Dat deze wel heel speciale eredienst, waar zovelen zich extra thuis voelen, nog lang moge plaatsvinden in het centrum van oud-Amsterdam!
  (E.B.)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tegendraads.  
   

  Tegendraads in de Ronde Lutherse Kerk aan het Singel te Amsterdam.

  Op 30 oktober was er om 14.00 uur, na de Grunneger dainst in de Oude Lutherse Kerk, een Hervormingsdagprogramma in de Ronde Lutherse Kerk aan het Singel. Dit werd georganiseerd door de Lutherse gemeente en de Protestantse gemeente van Amsterdam. Aangezien wij nog nooit in de Ronde Lutherse Kerk waren geweest - deze wordt nl. door een hotelketen gebruikt en je kunt er niet zo makkelijk in komen - was dit een uitgelezen kans. De koepelkerk is prachtig, imposant! Er is een groot orgel, dat heel hoog hangt.

  De middag werd geopend door ds. Andreas Wöhle en later nam stadspredikant Rob Visser de leiding over. (Hij zat vast in het verkeer: dat hadden we eerder gehoord die dag…)
  Met dit programma startte het Lutherjaar in Amsterdam, waar meer activiteiten in dit kader zullen volgen. Tegendraads was het thema, omdat ook Luther tegen de draad in ging. Het was dus een goed thema.
  Langs de buitenmuur stond een kring van stoelen, verder was de kerk leeg. Ouderen zaten op de stoelen, de jongeren op de vloer. Om te beginnen kon je een stelling op de deur spijkeren waarin je aangaf wat volgens jou in de kerk moest veranderen 'Wees tegendraads'!

  Na een inleiding kreeg de poppenkast de ruimte. Het was de kast van Egon Andel, de poppenkastspeler van de Dam. Hij bleek een schitterende speler! Het ging over de tegendraadse Jan Klaassen en Katrijn. Het publiek moest op de grond voor de poppenkast gaan zitten, maar de meeste ouderen bleven hun stoel trouw. Volwassenen bleken heel anders op een poppenkast te reageren dan kinderen. De speler legde ons uit hoe we ons als kinderen moesten gedragen. Voor hen zijn de poppen echt en bij alles reageren en roepen ze en waarschuwen ze Jan Klaassen. Je moest werkelijk een knop omzetten om dat ook te doen. Het leek wat gênant, maar op den duur kreeg hij ons zo ver: we moesten tegen de eigen draad in gaan.

  Geregeld kwam een echte harlekijn opdraven, die scherpe gedichten over geloof en kerk ten beste gaf, waarmee hij ons aan het denken zette.
  Een video, gemaakt door jongeren, werd vertoond, waarna ze vertelden hoe zij tegen een en ander aankeken. Verder was er een boekentafel. Een kunstschilder schilderde een portret van Catharina van Bora en vertelde wat hij van deze vrouw vond. Sommige stellingen werden voorgelezen en een aantal mensen gaf hierop commentaar. Deze stellingen gaan mee naar het vervolgtraject.
  Tot slot speelde een jazzcombo, dat een jamsession deed met het Lutherlied. Eerst herkende je de melodie, later werd het een kakafonie van geluid. Je moet ervan houden, maar in elk geval was het tegendraads!

  Na afloop was er een hapje en een drankje. Vooral het Lutherbier had gretig aftrek. Het smaakte prima moet ik zeggen. Al met al vond ik het leerzaam, maar veel ouderen hebben er volgens mij niet veel aan gehad. Ze bleven te passief zitten. Een kleine groep ouderen en de jeugd was wel actief.
  Ed.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Garuda House.  
   

  Naar school gaan, dat is het doel van het Garuda House. Dat elk meisje in Indonesië een kans heeft om een goede opleiding te volgen. In Indonesië is dat niet zo makkelijk. De lagere school is weliswaar gratis, maar als ouders erg arm zijn, is er nog steeds geen kans om naar school te gaan. Scholen zijn vaak ver weg en de ouders zijn niet in de gelegenheid om hun kinderen naar school te brengen. De middelbare school is niet gratis en dit is alleen weggelegd voor de rijkeren in Indonesië. Als er geen geld is, ga je op je 12e jaar aan het werk. De meisjes die wonen in het Garuda House krijgen een kans om naar school te gaan en daardoor te werken aan hun toekomst.

  Rondom het Garuda House zijn verschillende (middelbare) scholen en het is goed om te weten waar deze meisjes heen gaan. De lagere school staat naast het Garuda House. Daar gaat het jongste meisje Valen heen. Een bezoek aan deze school levert hilarische momenten op. Wij komen aan op het schoolplein en worden al snel gespot door een aantal kinderen. Alle kinderen gaan helemaal los, omdat er vreemden op hun school aanwezig zijn. En Valen kruipt verlegen in een hoekje, omdat ze weet dat we voor haar komen. Alle kinderen willen natuurlijk op de foto.

  We brengen daarna een bezoek aan 3 verschillende middelbare scholen. Junior High school, waar de meisjes zitten in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar en Senior High School 15 tot en met 17 jaar. Deze scholen hebben allemaal het zelfde niveau en meisjes zitten in verschillende klassen. Het is goed om te zien dat de meisjes het goed doen op school en goed leren. Ze gaan met plezier naar school en laten ons graag zien wat ze leren.

  Het is alweer eind juni, dat houdt in dat examens weer voor de deur staan. Wij wensen hun natuurlijk heel veel succes. In september hopen wij het Garuda House weer te bezoeken. Een verslag hiervan zal later volgen.

  Ivette en Jeroen

  Garuda House Bali is in 2003 opgericht met als doel; meisjes naar school te laten gaan en mee te helpen aan hun toekomst!
  41 meisjes hebben met goed resultaat hun opleiding afgerond en hebben nu een goede plek in de maatschappij.

  Ook voor 2016 zullen wij weer hard ons best doen om het jaarlijkse budget te halen. Hierbij is iedere hulp welkom. Indien u een donatie wilt overmaken, kan dat op rekening

  NL 76 INGB 0004 2167 94 tnv Stichting Garuda House Bali.
  Voor meer informatie kijk op onze website www.garudahouse.org  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga