Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal

Ons kerkblad: "De Kerkklok"

zegel zwaan
  laatste update 18 jan. 2019 ............ Home  
 
Uit de Kerkklok van 3 feb. - 24 mrt.
 • Nieuws van de pastor.
 • Nashvilleverklaring....
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Nieuws uit Luthers Nederland.
 • Garudahouse.
 •  
    Nieuws van de pastor.  
   

  Christen zijn in deze tijd.
  Bij velen van u ben ik op bezoek geweest, om kennis te maken en te horen wat u bezighoudt. De gesprekken waren heel persoonlijk, en daarmee ook heel divers. Met deze ontmoetingen bij u thuis ga ik vrolijk door, maar het zal zich wellicht ook wat verleggen. Bij een eerste kennismaking gaat het meestal over alledaagse ervaringen, maar het kan ook zijn dat u wel eens wat dieper op bepaalde dingen wilt ingaan of bepaalde vragen of problemen zou willen bespreken.

  Ook in groepsverband kunnen we met ons geloof bezig zijn, van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Samen vormen we immers een geloofsgemeenschap, waarin naast de vieringen op zondag ook met elkaar nagedacht kan worden over wat ons als gelovigen verbindt en met elkaar te delen hoe we daar persoonlijk mee omgaan. Daarom ga ik, zoals afgesproken in het overleg met het kerkbestuur, een gespreksgroep opzetten onder de titel "Çhristen zijn in deze tijd."

  Dat is natuurlijk een ruim begrip en ik wil het toespitsen op bepaalde thema's die verband houden met een aantal onderwerpen die door Maarten Luther zijn behandeld tijdens de gesprekken met kostgangers en gasten bij hem thuis aan tafel tijdens het avondeten. Een keur daarvan is opgetekend in "Gesprekken aan tafel." Wij leven in een andere tijd en kijken anders naar bepaalde zaken, maar de onderwerpen die Luther aansneed zijn zeker nog actueel.

  Ik ga enkele teksten selecteren en daaraan een paar gespreksvragen verbinden, en dat laten vermenigvuldigen. Onder andere zal het gaan over: de omgang met de Bijbel, hoe we geloven, ziekte en dood, geloof en verstand, en schepping en wereld. Het is de bedoeling om vier avonden te houden, één keer in de maand. We komen bijeen in de aanbouw bij de Lutherse kerk in Nieuwe Pekela. We beginnen om 20.00 uur en sluiten af om 22.00 uur. De eerste keer zal zijn op donderdag 21 februari en de data van de volgende avonden kunnen we vervolgens gezamenlijk vaststellen.

  Ds. Simon Rienstra

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Nashvilleverklaring.....  
   

  Ons nieuwe jaar begon met een reuze rel: een Amerikaanse veroordeling van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders bleek getekend door heel wat Nederlandse predikanten, opiniemakers, journalisten en wie al niet meer. Regenboogvlaggen ging uit bij kerken die hier woedend over waren, kranten stonden bol van ingezonden stukken. Zoveel solidariteit in Nederland met de mens die wat anders is dan het gros: het was bijzonder om te zien.

  Er waren dominees uit de orthodoxe hoek van de PKN bij de ondertekenaars en ds. de Reuver, secretaris van de generale synode, zei wat stoer dat hij het gesprek met hen aan zou gaan. Prachtig hoor, maar ik herinnerde me een brief van hem waarin hij uitlegde dat door diezelfde groep in de kerk het homohuwelijk in de PKN toch niet gelijkwaardig kon worden verklaard aan het heterohuwelijk, al begeleidde hij dat met veel pastoraal gepraat dat bij dit bericht beter achterwege had kunnen blijven, want dat kwam, hoewel ongetwijfeld goed bedoeld, toch wat onwaarachtig over.
  We hebben in de kerk nu eenmaal te maken met opvattingen die niet meer in deze open tijd passen. We hebben ons indertijd niet voor niets zo sterk verzet tegen de fusie van onze eigen ELK met de grote calvinistische kerken. Maar die is nu een feit en we moeten ermee leven.

  Wat stond er eigenlijk in die verklaring? Wel, dat God de man en vrouw schiep voor een huwelijk, polygamie verbood en alle andere vormen van seksualiteit waren dus zondig, maar konden worden genezen als men maar goed in God geloofde, daar kwam het - misschien wat kort door de bocht - op neer.
  Ik keek naar de lijst van ondertekenaars en onwillekeurig dacht ik aan de pasfoto's van predikanten die in mijn jeugd in de NCRV-gids stonden. Mijn zus en ik sierden die uitgestreken gezichten graag wat op met krullenbollen, bloemetjes uit de oren en af en toe een snor, baard en/of oorbellen, tot ergernis van mijn vader, die dat geklieder in zijn radiogids niet kon waarderen.
  Ik stelde me deze ondertekenaars voor als zulke dominees uit de jaren zestig. Wat waren die mannenbroeders met seks bezig! Ik kreeg prompt een ander beeld voor ogen: een dispuutsvriend van me studeerde psychologie en op zijn studentenkamer hing een cartoon van Sigmund Freud, de psychoanalyticus, die veel afwijkingen seksueel duidde. Op de tekening werd zijn voorhoofd gevormd door een naakte vrouw. De tekst erbij: what's on a man's mind. Met andere woorden: mannen hebben slechts seks in de kop. Ik vond de combinatie van beelden wel grappig, maar dat was de verklaring toch niet echt.

  Paulus zegt dat in Christus geen man of vrouw is.(Galaten 3: 28). Jezus werd mens, was daarin gelijk aan ons. Staat er ergens in de Bijbel iets over zijn seksuele leven? Dat zal hij denkelijk toch wel hebben gehad. Niets, het is kennelijk echt niet van belang. Alleen van Petrus wordt een schoonmoeder, haast terloops, genoemd (Marcus1: 29). Hij was dus getrouwd. (Zijn opvolger in Rome moet van zijn kerk celibatair leven, maar dit terzijde.) Over Petrus' huwelijk wordt verder ook niks gezegd.
  Is al die belangstelling voor de seksuele mens wel op zijn plaats?
  Zegt het juist niet veel meer over de ondertekenaars dan over Gods wil?
  Gaan de ondertekenaars niet op Gods rechterstoel zitten?
  De Paus, toch leider van een kerk die een moeilijke verhouding met de lhbt-gemeenschap heeft, zei eens dat het niet aan hem was om een oordeel uit te spreken over homo's die als Christen leefden.
  In zijn oudejaarsconference zei Marc Marie Huijbregts dat mensen moeten leren dat in het hoofd van andere mensen andere gedachten en overtuigingen leven dan in dat van henzelf. Pas als we dat accepteren, kunnen we samenleven. Dat is een wijsheid die alle politieke cabaret overstijgt. De ondertekenaars kunnen ervan leren.

  En wij natuurlijk ook, want de zware broeders hebben recht om vast te houden aan theologische standpunten die inmiddels door ons als achterhaald worden beschouwd. Maar ze hebben niet het recht om een groep medemensen, waaronder medechristenen, weg te zetten als zondig en verdoemd. Zij zijn God niet. God heeft ons, volgens Psalm 139, allen gemaakt en Hij heeft een plan met ons. Dat kan voor iedereen anders zijn en dat pad moeten we elkaar vrij laten afgaan. We mogen niet in de bestemming van een ander treden. God heeft in zijn grootheid, die wij nooit zullen kunnen kennen, meer variaties in de mens aangebracht dan we wellicht in staat zijn te begrijpen.

  Volgens de eerste brief aan de Corinthiërs kijken we door een spiegel in raadselen (13:12). Op die spiegel valt het Goddelijke licht en voor de verschillende mensen valt het vanuit verschillende hoeken. We mogen elkander niet in de schaduw proberen te dringen. En gelukkig zal dat ook nooit lukken: God is iedereen nabij die een mens van goede wil is, we hebben het met Kerst nog gehoord van de engelen, de hemelse boodschappers. En dat geldt ook voor de ondertekenaars. Een van hen ken en waardeer ik. We hebben over deze zaak een goede mailwisseling gehad. Dat iemand anders denkt over de seksuele orde hoeft wederzijdse waardering immers niet uit te sluiten. Beide partijen moeten elkaar echter niet veroordelen: maak het seksuele niet groter dan het is.
  (E.B.)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  Heer, die mij ziet zoals ik ben.

  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
  dieper dan ik mijzelf ooit ken,
  kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
  Gij volgt mij waar ik zit of sta.
  Wat mij ten diepste houdt bewogen,
  't ligt alles open voor uw ogen.

  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
  wie weet mijn wegen zoals Gij?
  Gij kent mijn leven woord voor woord,
  Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
  Ja overal, op al mijn wegen,
  en altijd weer komt Gij mij tegen.

  Ik loof U die mijn schepper zijt,
  die met uw liefde mij geleidt,
  Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
  in 't diepst der aarde opgebouwd.
  Niets blijft er voor uw oog verborgen.
  Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

  Gij zijt mij overal nabij,
  uw ogen waken over mij
  van toen ik vormloos ben ontstaan.
  Gij wist hoe het zou verder gaan.
  Ja, in uw boek stond reeds te lezen
  wat eens mijn levensweg zou wezen.

  (Psalm 139 berijmd: 1, 2, 8 en 9,
  berijming van J.W. Schulte Nordholt, Liedboek 139)


  Innerlijke vlam

  zonder zon
  hoeft het niet donker te zijn
  het kleinste kaarsje
  kan de duisternis laten verdwijnen
  in dat wat leeft
  brandt licht
  koester dit licht
  en laat het je verrijken
  laat het niet sterven

  wanneer je innerlijke vlam dooft
  zal je leven in onzekerheid
  zal je het goede niet meer zien
  zal je voor altijd vast zitten
  in de duisternis
  totdat iemand jouw vlam
  opnieuw kan aansteken
  red je vlam
  red je warmte
  houd hem vast


  (Uit: Sophienne Bos, Dromen versus realiteit, Art Books 2015, p. 76)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Weer wat nieuws vanuit uw kerkenraad.

  Regiovorming.

  ROOSTER 2019.
  We hebben samen met de andere gemeenten het preekrooster voor 2019 ingevuld.
  Onze roosters zijn in elkaar geschoven.
  Meestal is er één dienst op een zondag (of in Stadskanaal of in Pekela/Winschoten of in Groningen) maar soms zijn er twee diensten omdat bv PKL/WNS een dienst samen met de gereformeerden heeft of een oecumenische dienst. Er kan ook nog wel een verschuiving optreden, maar dat hoort u dan wel.

  Verdere vormen van samenwerking in Oost-Groningen.
  De plannen voor de fusie laten nog even op zich wachten omdat er nog steeds niet iets geregeld is voor het kerkhof in Pekela en de aanpassing aan het kerkgebouw. In eerste instantie is de subsidieaanvraag afgewezen. De stuurgroep is nu druk bezig om e.e.a. aan te passen en opnieuw aan te vragen. Tot het zover is, kunnen we nog niet fuseren, maar kunnen we wel al dingen samen gaan doen.
  Het rooster was het eerste project dat we samen gedaan hebben.
  We gaan nu regelen dat we de kerkenraadsvergaderingen ook samen gaan houden.

  Kerkgebouw Wildervank.
  Het kerkgebouw is in principe verkocht. Het wachten is nu op officiële toestemming en daarna is gang naar de notaris. De opruimwerkzaamheden in het gebouw zijn inmiddels begonnen.  Onze nieuwe liturgie.
  Deze is onlangs binnen gekomen.
  Hier en daar zijn veranderingen aan gebracht..
  Een aantal voorbeelden: er wordt bv. wat meer gestaan dan eerder. De teksten zijn hier en daar wat moderner geworden. De geloofsbelijdenis heeft een vaste plaats gekregen, ook als er avondmaal wordt gevierd.
  We zullen dit met u doornemen en samen met elkaar gaan oefenen! Het zal even wennen zijn (ook voor de voorgangers!)

  Begroting 2019.
  De begroting voor 2019 (voor Stadskanaal) is gereed en ligt ter inzage.

  Alle liederen van Luther.
  Er is nu ook een boekje verschenen met alle liederen van Luther, met Nederlandse teksten.
  Een prachtig boekwerkje: "verplicht voor alle Lutheranen".
  In dit boekwerkje staat tevens de nieuwe liturgie.
  Het boekje met harde kaft kost € 12,99 en een eenvoudige uitgave kost € 5.00. Ze liggen ter inzage in onze diensten.

  Nashvilleverklaring.
  Die heeft veel stof doen opwaaien in en buiten de kerken.
  Als protest tegen deze verklaring werden op veel kerkgebouwen de regenboogvlag gehesen.
  Aangezien wij geen kerkgebouw meer hebben, hebben wij de regenboogvlag gehesen op onze website.

  de Kerkklok.
  We hebben al die jaren de kerkklok gedrukt op onze eigen drukmachine. Deze stond in de kerkenraadskamer en na de verkoop van onze kerk stond deze in het museum waar we de laatste uitgaves gedrukt hebben.
  Echter de machine heeft de geest gegeven (na heel veel jaren in gebruik te zijn geweest).
  De kerkklok wordt voorlopig gedrukt bij een extern bedrijf.
  We zijn de komende tijd aan de slag om al onze Noordelijke Lutherse kerkbladen te combineren tot 1 uitgave. U ziet dat tzt. wel verschijnen.

  Tot zover de berichten.
  Namens de kerkenraad, Ed Donga.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei  
   

  Kollekten.
  Opbrengst extra collecten voor alg doelen was € 40.00, voor het Garuda House € 97.70

  Extra collecten voor de komende weken zijn voor alg. doelen.

  Giften

  € 35,00 waarvoor dank.

  Onze jarigen 70 jaar en ouder.

  8 maart mw. B.Veninga-Hoving.

  Wij feliciteren u van harte en wensen u Gods onmisbare zegen toe en een fijne dag met uw familie en vrienden

  GK  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Nieuws uit Luthers Nederland.  
   

  Op 1 oktober had de Vereniging Luthers Diakonessenhuis Fonds haar jaarvergadering.
  De laatste diacones zr. Hermien Lubsen is nu 100 jaar oud!
  In een goede sfeer behandelde het bestuur de standaardzaken en daarna hoorden we drie sprekers aan: prof. dr. S. Hiebsch die haar boek Luther voor Leken toelichtte. Het werd na de vergadering als cadeau meegegeven. Iedereen die belangstelling heeft voor dit toegankelijke boek over Luther kan het lenen van Geertje Kamst of Ivette Langeveld.
  Dr. K.G. van Manen introduceerde een in september 2019 te verschijnen boek over de positie van Lutheranen en Remonstranten en hun onderlinge verhoudingen in de periode van de Synode van Dordrecht, nu 400 jaar geleden. Dat belooft een onderhoudend boek te worden!
  Tot slot kwam prof. dr. M. Barnard aan het woord, die ons op bevlogen wijze meenam op zijn reis langs de verschillende liturgie-tradities binnen de PKN. Zeker ook door de mogelijkheid om Lutheranen uit het hele land te ontmoeten, is deze vergadering jaarlijks een hoogtepunt.
  Dank aan het bestuur!

  Op 28 oktober was de 12e Grunneger Dainst in Amsterdam.
  De Groningse preek van dr. Harry Donga over de roeping van Jeremia en de genezing van Bartimeus, die anders gingen zien, komt op de website van de Amsterdamse ELG te staan, zodat iedereen die kan lezen.
  Het was een heerlijke ontmoeting van allerlei Grunnegers die buiten eigen stad en ommeland zijn terechtgekomen.
  Maar ook gewone Lutherse kerkgangers waren er. Ik sprak een Surinaams echtpaar dat voor de 2e keer kwam en al aardig kon meezingen: ware helden!
  Helaas moesten we het bij de koffie zonder de koek van Knol doen: de fabriek is afgebrand. We behielpen ons met Peijnenburg. Die Brabantse koek was ook lekker, maar plakte hij niet wat meer?
  Bij de schilderijen van Trijny Wilkes-Hamming, Grunneger en Amsterdamse Lutherse boekenstands en een cd-verkooppunt van de zanger van die morgen (Jan Henk de Groot) werd het nog heel gezellig.
  Bij leven en welzijn volgend jaar weer: 27 oktober! Veel lof voor de ELG Amsterdam!
  (E.B.)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Garuda House.  
   

  Garuda House Bali is in 2003 opgericht met als doel; meisjes naar school te laten gaan en mee te helpen aan hun toekomst!
  41 meisjes hebben met goed resultaat hun opleiding afgerond en hebben nu een goede plek in de maatschappij.

  Elk jaar zullen wij weer hard ons best doen om het jaarlijkse budget te halen. Hierbij is iedere hulp welkom. Indien u een donatie wilt overmaken, kan dat op rekening

  NL 76 INGB 0004 2167 94 tnv Stichting Garuda House Bali.
  Voor meer informatie kijk op onze website www.garudahouse.org

  Bezoek Garuda House Bali 2018.

  In juni gingen we voor de 8ste keer naar Bali en bezochten we het Garuda House. Dit jaar gingen we weer met z'n drietjes en ging mijn moeder ook mee. We zaten op een prachtige plek in Sanur.
  Ongeveer 15 minuten rijden van het Garuda House. We kwamen op maandag aan op Bali en voelden ons direct thuis. Heerlijk weer en een prachtige plek om de komende 3 weken te verblijven. Woensdag gingen we naar het Garuda House.

  De schoolvakanties waren nog niet officieel begonnen, maar veel meisjes hadden hun examens al gehad. De weken dat wij hier waren moesten zij nog af en toe naar school om hun rapporten op te halen en boeken in te leveren. Het is goed om te vermelden dat iedereen weer met goede cijfers over is naar het volgende jaar.
  Zijn we trots op.

  We kwamen aan in het huis en de heerlijke hapjes stonden al weer klaar. Iedereen even knuffelen en met elkaar praten over hoe het nu gaat. Al snel werden we naar de hal gebracht naast het huis en daar stond hun mooie kerstcadeau te pronken, een tafeltennistafel.
  De meisjes zijn druk aan het spelen en er worden regelmatig toernooitjes gehouden. Ook wij moesten er aan geloven en speelden al snel een potje tafeltennis mee. In die tropische hitte valt dat niet mee.

  De week er op kwamen alle meisjes bij ons in de villa. We hadden dit keer een groot privé zwembad en iedereen was uitgenodigd om een dagje te zwemmen.

  Vanuit Nederland hadden we echte stroop meegenomen en voor de lunch bakten we een hele stapel lekkere Nederlandse pannenkoeken. Na heel wat inspanning in het zwembad, waren die pannenkoeken wel verdiend. Maar de meisjes zaten toch wel eerst raar te kijken naar die pannenkoeken en plakkerige stroop. De eerste hap smaakte heerlijk en al snel was de hele stapel pannenkoeken op. Een heerlijk geslaagde dag was dit.

  Later deze vakantie vierden we samen met de meisjes en familie van Icha het Suikerfeest.

  Ramadan was afgelopen en deze wordt uitgebreid gevierd met het Suikerfeest.
  Indonesië is het grootste Moslim land ter wereld en vooral op Bali is het heel gewoon dat Christenen samen met de Moslims het Suikerfeest vieren.
  Andersom gebeurt het net zo, wanneer het kerst is, vieren de Moslims deze uitgebreid mee met de Christenen. Een goed voorbeeld hoe verbroedering werkt en ook het voorbeeld wat wij mee willen geven aan de meisjes van het Garuda House.

  Tijdens het Suikerfeest ontmoeten we veel mensen, er werd veel gepraat over de gebruiken van Bali maar ook van ons in Nederland. En uiteraard was er heel veel heerlijk eten. Heel bijzonder dat we hierbij aanwezig mochten zijn en dit samen met de meisjes van het Garuda House te mogen vieren.

  De drie weken vlogen voorbij en het was weer tijd om afscheid te nemen. Na heel wat knuffels en tranen namen we afscheid. Tot volgend jaar!

  Ivette en Jeroen Langeveld.


  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga