Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal

Diakonale akties

zegel zwaan
  laatste update 11 juli 2007 ............ Home  
 
 • De Sint Annakerk in Sint Petersburg
 • Kindertehuis op Bali
 • FORTUNA SUCEAVA ROEMENIE
 • NIAS en Batu-eilanden: Tsunamiramp tweede kerstdag
 • NIAS en Batu-eilanden: aardbeving tweede paasdag
 •  
    De Sint Annakerk in Sint Petersburg  
   

  Nieuws van mei 2005:
  St. Annakerk in St. Petersburg wordt oecumenisch centrum
  De in december 2002 uitgebrande evangelisch-lutherse Sint Annakerk in Sint Petersburg zal worden ingericht als oecumenisch conferentiecentrum. Het afgelopen jaar is vooral gebruikt om de gevolgen van de brand af te handelen en het kerkgebouw, dat in 1735 werd gesticht, op te meten. Er waren namelijk geen bouwtekeningen meer voor handen. De uitwerking van de herstelplannen is als onderzoeksopdracht in handen gegeven van de Hogeschool voor toegepaste wetenschappen en kunst in Hildesheim/GŲttingen, Duitsland. De wederopbouw zal gebeuren, mede met steun van de Duitse regering. De restauratie kost naar schatting 2 miljoen euro. De St. Annakerk werd in 1935 voor de communisten gesloten en in 1992 weer in gebruik genomen. (ELKRAS)


  2003:
  De jaarlijkse collecte in de Veertigdagentijd hebben we in 2003 gehouden voor de wederopbouw van de evangelisch-lutherse Sint Annakerk in Sint Petersburg. Deze kerk, die in 1735 werd gebouwd, werd in december volledig door brand verwoest.

  Het historische gebouw zou dit voorjaar door de plaatselijke lutherse gemeente worden overgenomen van de staat, nadat die het gebouw in 1934 had geconfisqueerd. De kerk zou als gemeentecentrum in gebruik worden genomen.

  Klik op de foto’s voor een grote foto

  St Annakerk in Sint Petersburg St Annakerk in Sint Petersburg    

  Klik op de foto’s voor een grote foto


  Sinds 1997 maakt de lutherse gemeente als 'hoofdkerk' weer gebruik van de Sint Petruskerk aan de Newski Prospect. In deze kerk was in de communistische tijd een zwembad gevestigd. Het verhaal van de twee kerken in Sint Petersburg is tekenend voor de 'herleving' van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het onmetelijke Rusland.
  Het gebied van de kerk strekt zich uit van Sint. Petersburg tot Wladiwostok. Er wonen naar schatting 350.000 lutheranen in het land. Sinds het einde van de communistische tijd is de kerk als geheel in opbouw. Er is sinds de jaren dertig, toen de kerk werd verboden, vrijwel niets gedaan aan opleiding van predikanten. Ook verkeren veel kerkgebouwen in een slechte staat.

  De Martin Luther Bund, een verbond van Lutherverenigingen in Duitsland en omringende landen, ondersteunt de kerk in Rusland waar het maar kan. De Martin Luther Bund heeft als doelstelling het ondersteunen van lutherse gemeenten in de diaspora. De Lutherstichting is als buitenlandse stichting aangesloten bij de Martin Luther Bond en steunt als zodanig de genoemde projecten.

  U kunt altijd nog een bedrag overmaken op het rekeningnummer Postbank rek. nr. 2650968 t.n.v. Lutherstichting. Met vermelding van 'Sint Annakerk, Sint Petersburg'.

  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de Lutherstichting: Jibbo Poppen, Berkenlaan 25, 9678 RT Westerlee, tel. 0597-416399, email: jibbo@planet.nl

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    KINDERTEHUIS OP BALI  
   

  Een van onze diakonale akties is dit kindertehuis. In dit artikel staan diverse nieuwsbrieven en foto's die wij krijgen.

  BATU FOUNDATION ,Algemene informatie.
  De Stichting Batu Charitatieve Belangen is op 19 juni 1998 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24285445. De verkorte naam is Batu Foundation en het correspondentieadres is: Wielewaallaan 3 1403 BV Bussum tel. 035-6910812

  Bestuursleden zijn:
  de heer A.E. Smeele,Krimpen a.d. Lek
  de heer Ir. T. Liwang,Bogor (Indon.).
  Administrateur is de heer Drs G.P. Mann, Bussum.

  De doelstelling van deze stichting is het ondersteunen van charitatieve projecten met een christelijke achtergrond en identiteit. In de praktijk is deze ondersteuning thans uitsluitend gericht op Bali en met name op het aldaar gevestigde kinderhuis.
  Op Bali worden de belangen van dit kinderhuis behartigd door een lokale stichting, in welks bestuur ook de heer T. Liwang zitting heeft. Deze stichting heeft sinds enige jaren de beschikking over een huis in Denpasar, de hoofdstad van Bali,gefinancierd met een renteloze lening van de Batu Foundation.

  In dit huis, genaamd Garuda, wonen thans 16 meisjes in de leeftijd van 10-18 jaar.
  We beperken ons in dit huis tot meisjes, afkomstig uit families, waar huiselijke problemen en financiele moeilijkheden het onmogelijk maken om deze kinderen een goede schoolopleiding te geven. In het Garuda huis hebben ze huisvesting, voeding, kleding schoolopleiding en zo nodig extra lessen, o.a. voor een vakopleiding en muziek. Wij proberen ze geheel gereed te maken voor een positie in de maatschappij. De leiding van het huis is in handen van een Ambonees echtpaar. De kinderen worden zorgvuldig geselecteerd en zijn voor het merendeel afkomstig uit christelijke gezinnen; enkelen hebben een hindoe of moslim achtergrond.

  Financiering geschiedt geheel door de Batu Foundation, die maandelijks overzichten uit Bali ontvangt met gespecificeerde uitgaven en voorstellen over noodzakelijke aanschaffingen.

  De Batu Foundation is door de belastingdienst erkend als charitatieve instelling, waardoor men donaties aan de stichting als gift kan opnemen in de belastingaangifte.
  Alle giften worden voor 100% besteed aan het goede doel; er blijft niets aan de strijkstok hangen.

  Ons postbanknr. is 9551962,tn.v. Batu Foundation, Wielewaallaan 3, 1403 BV Bussum.

  Eind 2002:
  Na de aanslag op een discotheek op Bali is het toerisme afgelopen, waardoor de armoede enorm toeneemt. Een kindertehuis dat draait op giften uit Europa Ťn uit Bali zelf merkt dit subiet. Het blijft daarom meer dan nodig dat uit Nederland ondersteuning komt voor dit tehuis.

  Na het vertrek van de vorige beheerders wordt hard gewerkt aan een nieuwe start. Momenteel krijgt een groep meisjes, die de middelbare school doorlopen heeft, een cursus Engels in het huis. Praktische kennis van deze taal geeft voorrang bij sollicitaties. De opknapbeurt van het huis is goed aangepakt: het schilderwerk is af, de wateraan- en afvoer is verbeterd en dankzij inzamelingacties in Nederland konden nieuwe bedden worden aangeschaft.

  De Nederlandse Batu Foundation bundelt alle hulp vanuit Nederland, de Penduli Stichting op Bali zorgt voor de praktische uitvoering van de zorg voor de kinderen en het huis.

  September 2003.
  In onze vorige brief schreven wij over het geven van Engelse les aan meisjes en is dit project eind mei afgelopen.

  Het huis is daarna verder gerenoveerd:o.a.een stuk dak vernieuwd, een watertank buiten opgesteld i.p.v. binnen, zodat we binnen over meer ruimte beschikken, het trappenhuis en hal opnieuw geschilderd. Bovendien is de inrichting verder vernieuwd en aangepast.

  Klik op de foto’s voor een grote foto

  Het kindertehuis op Bali De meiskes aan de maaltijd.    

  Klik op de foto’s voor een grote foto  Inmiddels hebben wij ook, mede ingegeven door de omstandigheden op Bali, onze focus meer gedefinieerd. Een en ander heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen in de opzet, organisatie en beheer van het kindertehuis op Bali met ingang van 1 juli jongstleden.

  De focus ligt op het aanbieden van inwoning, kost en educatie aan meisjes tussen de 12 en 18 jaar. In aanmerking komen meisjes uit weeshuizen en kansarme gezinnen.
  We beperken ons in eerste instantie tot meisjes, omdat de ervaring uit andere huizen leert dat jongens en meisjes van die leeftijd samen in ťťn huis aanleiding kunnen geven tot problemen.
  De selectie is vrij zwaar en willen wij ons bij dťze nieuwe start ( in juli zijn de scholen weer begonnen) beperken tot 15 kinderen. Door gebrek aan scholen wordt er ' s ochtends aan een groep les gegeven en ' s middags aan een andere groep.

  Naast de scholing via het reguliere schoolsysteem op Bali kunnen de meisjes zich extra bekwamen in onder meer Engelse taal, muziek, huisnijverheid en dergelijke.

  Wij zijn van mening dat, gelet op de huidige structuur van kinderhulp in het algemeen in IndonesiŽ, wij hiermee een concrete bijdrage leveren ( hoe kleinschalig dan ook) aan het structureel verbeteren van de sociale en maatschappelijke uitgangspositie van de aankomende generatie vrouwen in IndonesiŽ.
  In lijn met deze focus hebben wij gemeend de naam van het huis te moeten wijzigen in Garuda House. Immers, het is ons doel de meisjes die aan het programma deel willen nemen een betere uitgangspositie te geven op het leven en derhalve op een gegeven moment uit te laten "vliegen ".

  De dagelijkse leiding van het huis is nu in handen van het Balinese echtpaar Leo en Icha. Zij wonen in het huis en nemen hun taak serieus. Linda is door ons aangesteld als project controller. Naast alle financiŽle aspecten van het huis is zij ook nauw betrokken bij de selectieprocedure van de meisjes, welke voor plaatsing in aanmerking komen.

  In Nederland is er bij de stichting Batu ook iets veranderd.
  Het correspondentieadres is thans Wielewaallaan 3 1403 BV Bussum. Ons gironummer is 9551962.

  Wij hopen dat U de weg naar ons als donateur ( weer) weet te vinden en bij Uw giro of bank een machtiging wilt aanvragen voor maandelijkse overschrijving, of ons een bedrag ineens doet toekomen. Wij, d.w.z. de kinderen in Bali hebben het nog steeds hard nodig en - zoals wij al eerder schreven - er blijft niets aan de strijkstok hangen.
  Mogen wij op U rekenen?
  Ingesloten nog enige foto' s van het vernieuwde huis.

  Bij voorbaat dank voor Uw aandacht en vriendelijke groeten, namens de Batustichting en de kinderen in Bali,

  NIEUWSBRIEF MEI 2004
  Begin mei ontvingen we een rondzendbrief van het bestuur van de Batu Foundation, die het kindertehuis Garuda op Bali ondersteunt. Op eigen kosten reisden vier bestuursleden naar IndonesiŽ om poolshoogte te gaan nemen. Ze kwamen enthousiast thuis. Het huis was schoon en goed onderhouden, de watervoorziening is verbeterd en dankzij een nieuw hek is alles goed afsluitbaar. Belangrijker was echter te merken dat de sfeer in het huis uitstekend is. De kinderen noemen Garuda een familiehuis, omdat ze zich hier thuis voelen. Zo vieren ze hier hun verjaardag, sommigen kenden zoveel aandacht niet. De meisjes zijn op drie na in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ze zijn heel blij dankzij dit tehuis een voortgezette opleiding te kunnen volgen. Dat was bij deze kinderen uit straatarme gezinnen anders niet mogelijk geweest. Dat ze uit arme families komen blijkt uit het feit dat sommigen nog geleerd moet worden hoe een electrisch lichtschakelaar werkt en een telefoon!

  de meisjes die in het tehuis wonen.
  Alle giften voor dit werk zijn bijzonder welkom. Een plaatselijke predikant die de vier bestuursleden ontving, onderstreepte dit. Hij vroeg hen allen die dit project steunen van harte te bedanken, wat bij deze dan ook gebeurt voor de E.L.G.-Stadskanaal.

  Dankzij de bijdragen uit het rijke Nederland krijgen deze meisjes kans op een toekomst buiten armoede en prostitutie. U kunt behalve in collecten voor dit tehuis in de kerk, uw gift ook doneren op postbank 9551962 t.n.v. Batu Foundation, Bussum. Informatie geeft de familie Mann graag: tel. 035-6910812. Op de foto's op het prikbord van de kerk ziet u hoe het huis er nu uitziet. Tevens kijken de bewoners u vrolijk aan. Deze opnamen werden in april gemaakt.

  NIEUWSBRIEF KINDERTEHUIS GARUDA OP BALI, DECEMBER 2004
  Beste vrienden,
  In mei verscheen de vorige nieuwsbrief en willen wij U graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.
  Eind juni kregen de meisjes, wonend in het Garuda huis de schoolrapporten; de resultaten van ieder lagen boven hun klasgemiddelde. Voorwaar een prestatie, als U bedenkt onder welke omstandigheden ze vůůr opname in het huis moesten leven.
  In juli zijn er 7 nieuwe meisjes aangenomen en kon er 1 weer terug naar het ouderlijk huis.
  Zo zijn er sindsdien 16 meisjes in het familie-huis, waarvan er 4 de lagere school bezoeken en de overigen de middelbare school.
  De leiding is gelukkig nog steeds in handen van hetzelfde echtpaar en de sfeer is er uitstekend. Ze zorgen er ook voor dat het huis keurig schoon wordt gehouden. Ook bezoekers valt dit steeds op.

  Intussen is onder leiding van een onzer sponsors de brandpreventie aangepakt en zijn er rookmelders, brandblussers, enz. aangeschaft en zijn er brandweeroefeningen gehouden.
  Verder is het fietsenpark met 2 tot 5 uitgebreid en is er ook een nieuwe computer aangeschaft.
  De bibliotheek was eerst een kamer met praktisch lege boekenplanken, maar is nu dank zij giften al aardig gevuld met Woordenboeken, Naslagwerken, atlassen en ook 1eesboeken. Deze zijn wel in de bahasa Indonesia; zelfs het boek van Anne Frank.
  Ter ontspanning is op het voorerf een basketbalring opgesteld en is er een net gespannen om te voorkomen dat de buren de ballen in hun tuin zouden krijgen.
  Het zal U duidelijk zijn, dat met de uitbreiding van het aantal kinderen ook de inventaris moest worden aangepast.

  Met Nederland is intensief e-mail en telefonisch contact over o.a. de financien.
  Maandelijks ontvangen we gespecificeerde overzichten van de uitgaven. Voor de gewone uitgaven met 16 kinderen is ongeveer 15.000 euro per jaar nodig voor voeding, kleding, scholing, transport en de leiding van het huis.

  de meisjes die in het tehuis wonen.

  Uit de stralende gezichten van de meisjes blijkt wel, dat het geld goed is besteed.
  Het stemt ons dankbaar dat wij dit mede dank zij Uw ondersteuning kunnen doen.
  Mogen wij ook in de toekomst op U rekenen?

  Namens alle kinderen, de leiding van Garuda en het bestuur van de Batu Foundation wensen wij U gezegende Kerstdagen en een heel voorspoedig 2005 !
  Lies en Gerard Mann


  Nieuwsbrief juni 2005.
  U kunt het bericht lezen op het prikbord in de kerkhal en daar ook de foto van de meisjes zien.
  In het kort: Twee van de zestien hebben de senior highschool (middelbare school) goed afgesloten en zoeken een baan. De een volgt intussen nog een cursus Engels, de andere krijgt naailes. Daarvoor is een naaimachine aangeschaft, zodat de andere meisjes ook kunnen leren naaien. Deze twee mogen nog een half jaar blijven, dan maken ze plaats voor anderen.

  Op eigen kosten maakten de heer en mevrouw Mann in juni een reis naar Bali om te kijken hoe het in het kindertehuis gaat. Ze zijn vol lof over het ouderpaar Icha en Leo.
  Ze zagen dat bij zware tropische buien, die Bali natuurlijk regelmatig kent, het regenwater soms het huis in loopt. Er wordt daarom nu gewerkt aan een betere afvoer. Ook zijn enige bedden vernieuwd en krijgt de binnenboel een verfje. De foto toont keurige meisjes, goed in de kleren met een gezond uiterlijk. Zestien kinderen gered uit moeilijke omstandigheden: armoede, honger, verwaarlozing en misbruik.

  De giften aan dit kindertehuis zijn goed besteed.

  NIEUWSBRIEF december 2005
  Beste vrienden,
  Graag willen wij U weer op de hoogte brengen over de stand van zaken betreffende ons huis. We prijzen ons gelukkig, dat Icha en Leo nog steeds zo goed voor de kinderen zorgen. Deze keer voegen we daarom een foto van dit echtpaar hierbij.

  Het beheerdersechtpaar.
  De twee meisjes, die de senior highschool hebben voltooid, hebben daarna geen aanvullende cursussen meer gevolgd, zoals in de bedoeling lag, want zij vertrokken in juli al . Zij konden een administratieve baan krijgen en is dat veel waard wegens de hoge werkloosheid .Twee anderen, in bezit van het diploma junior highschool, hebben ons eveneens verlaten om hun familie bij te staan en een baan te zoeken.
  Intussen zijn er vijf nieuwe meisjes uit Bali bijgekomen, zodat er nu 17 kinderen in ons huis zijn.

  De daklekkages zijn verholpen en de regenwaterafvoer is verbeterd. We konden een nieuwe was-droogmachine aanschaffen en de stapelbedden zijn ook gekomen. Daarnaast zijn, waar nodig, de muren opnieuw geschilderd.

  Besloten is tot een jaarlijkse medische check-up voor iedereen, d.w.z.longfoto's en bloedonderzoek, om verborgen ziektes te kunnen opsporen. Hoewel men het eigenlijk een luxe vindt, hebben we ook opdracht gegeven voor een gebitscontrole bij de tandarts. Men gaat meestal alleen naar de tandarts als men pijn heeft. De uitkomst van deze controle en eventuele vervolgbehandelingen wachten we af .

  Er is een naaimachine aangeschaft en willen we de kinderen ook naailes geven. Daarnaast is begonnen met lessen in sociale vaardigheid en hoe je je in de Indonesische maatschappij staande kunt houden. Wederom zijn in de afgelopen maanden weer brandweeroefeningen gehouden, dank zij een Nederlandse gepensioneerde brandweennan , die met zijn vrouw daar was.

  U ziet, er zijn altijd weer extra en nieuwe uitgaven 1 die noodzakelijk en gewenst zijn. Dank zij onze donateurs zijn we hiertoe in staat. Zoals U wellicht heeft gelezen, heeft de Indonesische regering de benzineprijs verdubbeld door verlaging van de subsidie hierop. Het hoeft geen betoog, dat dit van invloed is op het gehele prijspeil. De inflatie is nu 20 % op jaarbasis.

  In december 2006 stuurde het echtpaar Mann uit Bussum de 2e rondzendbrief van het jaar over het wel en wee in kindertehuis Garuda op Bali, IndonesiŽ. De bijgesloten foto zegt eigenlijk genoeg: gezonde kinderen met vriendelijke gezichten. Ze hebben het er goed.  In de krant stond in dezelfde week dat de brief arriveerde dat op Bali steeds meer meisjes, al op vreselijk jonge leeftijd, in de prostitutie belanden. Mannen uit het westen, met name AustraliŽ, profiteren van de grote armoede en kunnen hun perverse lusten botvieren.
  In Garuda krijgen de opgenomen meisjes een veilig thuis en een goede opleiding, zodat ze ontkomen aan dit lot, dat anders waarschijnlijk ook het hunne zou zijn. Dit is een groot goed en het kindertehuis, waar alleen meisjes wonen, verdient daarom onze voortdurende steun, ook in het nieuwe jaar.
  Inmiddels wonen er 21 kinderen, de laatst opgenomene is het nichtje van een blinde arme man, die dit weesje niet langer kon verzorgen. Hoewel het de bedoeling was om maximaal 20 kinderen plaats te bieden is voor deze 12-jarige een uitzondering gemaakt. Het geeft aan hoe nijpend de situatie op het eiland is.
  De meisjes maken op school goede vorderingen, en enkelen stroomden door naar een vervolgopleiding. Het beherende paar doet het werk zorgvuldig en naar tevredenheid van zowel de aan hun zorg toevertrouwden, als van de Batu Foundation, die het kindertehuis financieel mogelijk maakt.
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    FORTUNA SUCEAVA ROEMENIE  
   


  Een Luthers Medisch en sociaal hulpprojekt

  Dit projekt is opgezet in 1966 door de Diakonale raad van de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 2002 voortgezet door de Nederlandse leden van de stichting "Fortuna".

  Meer informatie zie de website: www.fortunasuceava.org


  naar:  boven  of naar:   Home
   
    NIAS en Batu-eilanden: Tsunami tweede kerstdag  
   

  Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending Secr.: Rietbergstraat 4, 7201 GJ Zutphen

  Utrecht, 3 januari 2005.

  Betreft: gevolgen zeebeving AziŽ voor Nias en de Batu-eilanden

  Aan de kerkenraden van de Evangelisch-Lutherse Gemeenten

  Geachte dames en heren,

  In vervolg op het mailbericht dat op Nieuwjaarsdag aan de kerkenraden is verstuurd m.b.t. de noodtoestand op Nias en de Batu-eilanden informeert het bestuur van het Genootschap u over de meest actuele situatie, zoals deze onze voorzitter ds. U. Hummel bereikte.

  Pas dagen na de zeebeving voor de noordelijke westkust van Sumatra en de daardoor veroorzaakte Tsunami-golven druppelen de berichten over de verwoesting op Nias en de daarbij behorende Hinako- en Batu-eilanden binnen. Inmiddels is bekend dat de natuurramp op Tweede Kerstdag ook voor duizenden Niassers verschrikkelijke gevolgen heeft gehad. Het zwaarst getroffen zijn de minder dicht bevolkte, zeer afgelegen en moeilijk toegankelijke gebieden in het noorden en aan de westkust van het eiland Nias, vooral de regio's Sirombu en Mandrehe, waar tot nu toe 227 doden geÔdentificeerd zijn. De vloedgolf reikte 4 kilometer het binnenland in en er zijn zeker meer dan 400 huizen vernield. Alle tuinen zijn weggespoeld en veel vee is verdronken, zodat duizenden ontheemden volledig op voedselhulp aangewezen zijn. Zeker ťťn school, drie kerken en een moskee zijn totaal verwoest.

  Nog weinig is bekend over kleine, afgelegen eilandjes. Van het eilandje Pulau Bunga, waar vijf grote gezinnen leefden, wordt vermeld dat het is "verzonken". Op de Hinako-eilanden is heel wat schade ontstaan, maar zijn blijkbaar geen doden te betreuren. Hetzelfde geldt voor de Batu-eilanden. Met vele afgelegen gebieden kon er echter tot dusver nog geen verbinding worden gemaakt. De dichter bevolkte oostkust, de hoofdstad Gunungsitoli en het heuvelachtig binnenland zijn niet door de tsunami getroffen.

  De Lutherse Kerk van Nias, de BNKP, is begonnen om eerste hulp aan de overlevenden in de rampgebieden te verlenen, zonder aanzien des persoons. Etniciteit en godsdienst mogen bij zo'n catastrofe geen rol spelen. Alle getroffenen hebben drinkwater, eten, medicijnen, een onderdak en geestelijke hulp nodig. Daarom roept de bisschop van de BNKP, Ephorus ds. Ar. Geya, de partners in Europa, namelijk de VEM (Duitsland), Kerkinactie en het Luthers Genootschap op tot solidariteit.

  Het bestuur van het Luthers Genootschap verzoekt de kerkenraden van de lutherse gemeenten een extra collecte te houden ten behoeve van het noodfonds voor hulp aan Nias en de Batu-eilanden. U kunt uw bijdrage overmaken op gironummer 43360 van het Nederlands Luthers Genootschap te Woudrichem. In overleg met Kerkinactie zal de overdracht van de verzamelde gelden afgewikkeld worden.

  Met vriendelijke groet,

  namens het bestuur van het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending,

  Coby Aartsen-Kraaypoel, secretaris


  Een artikel van Jibbo Poppen:
  Het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending heeft een bijzondere band met Nias en de Batu-eilanden, gelegen ten westen van Sumatra, vlakbij het epicentrum van de zeebeving. Ruim 150 jaar geleden gingen daar de eerste Nederlandse lutherse zendelingen naar toe.
  Uit hun arbeid ontstond de BNKP, de lutherse kerk van Nias.
  Deze kerk is nu zelf actief bezig met het geven van noodhulp aan de overlevenden, zonder aanzien des persoons. Etniciteit en godsdienst mogen bij zo'n catastrofe geen rol spelen. Alle getroffenen hebben drinkwater, eten, medicijnen, een onderdak en geestelijke hulp nodig. Daarom roept de bisschop van de BNKP, Ephorus ds. Ar.Geya, de partners in Europa, namelijk de Vereinte Evangelisch Mission (VEM) (Duitsland), Kerkinactie en het Luthers Genootschap (NLG) op tot solidariteit.

  Twee hulpcentra geopend op Nias.
  Op het eiland Nias zijn in de plaatsen Sirombu en Mandrehe hulpcentra geopend door de lokale hulporganisatie Yayasan Tanggul Bencana (YTB). Vanuit de centra wordt ondermeer kleding verspreid aan ongeveer tweeduizend mensen. YTB is verbonden met de Indonesische Raad van Kerken.

  Een andere hulporganisatie stuurt medische teams op pad. Een van de teams van zes mensen is inmiddels op Nias. De medische noodhulppost staat in Gunung Sitoli. De komende periode zal het team werken in Afulu, Lahewa, Teluk Dalam en Hinako. Er zijn traumaspecialisten beschikbaar en de organisatie om familieleden weer met elkaar in contact te brengen. (Kerkinactie)

  De vloedgolf heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Vooral in de provincie Atjeh, in de richting van de hoofdstad Medan. Op Nias zijn naar schatting 3000 mensen gevlucht en ontheemd. De Vereinte Evangelisch Mission zal in het bijzonder aandacht besteden aan de wederopbouw van Sri Lanka en Nias. (VEM)

  Naast de vele verschrikkelijke verhalen, bericht Erna Dwi Listiari ook over kleine wonderen. Zoals dat van de kleine Jeffrey Warowuwas uit de buurt van Mandrehe. Toen de vloedgolf over het marktplein spoelde, werd de zes maanden oude baby letterlijk uit de handen van zijn grootmoeder gerukt. Na een uur zoeken werd het kind ongedeerd terug gevonden tussen de bladeren van een sagoboom. De districten Sirombu-Mandrehe, Teluk Dalam en Afulu Lahewa zijn bijzonder zwaar getroffen. Het dorp Sirumbu ligt aan de westkust op een kaap. De tsunami sloeg hier van twee kanten op de kust en verwoestte alles. Op straat liggen daken van een huizen, samen met een boot. Wie vluchten kon, ging er vandoor naar het midden van het eiland. Veel van deze vluchtelingen zijn getraumatiseerd en durven niet naar hun dorpen aan de kust terug te keren. (VEM)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    NIAS en Batu-eilanden: aardbeving tweede paasdag  
   

  Dit is een gratis informatievoorziening aan gemeenten, kerkenraden en redactie van gemeentebladen en bevat nieuws uit lutherse en andere kerken wereldwijd. Publicatie in gemeentebladen of op website, of via een publicatiebord, wordt zeer op prijs gesteld.
  Samenstelling: Jibbo Poppen.

  Nummer 7 - 6 mei 2005

  Drie doden op Pulau Tello
  De aardbeving van 28 maart, ten westen van Sumatra, heeft, voor zover bekend, op het eiland Tello (een van de Batu-eilanden, gelegen ten zuiden van Nias) aan drie mensen het leven gekost. Dit meldde het hoofd van een school op het eiland aan ds. Sonia Parera-Hummel van de Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal. Mevrouw Parera-Hummel is de echtgenoot van ds. Uwe Hummel, voorzitter van het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending.
  Er zijn 194 huizen verwoest. De bewoners van het eiland wonen grotendeels in tenten. De school en het kerkgebouw zijn niet beschadigd. Op het eiland is vooral behoefte aan voedsel, medicijnen en tenten. De naschokken van de aardbeving hebben onder de bevolking tot veel onrust geleid. De berichtgeving over de situatie op de 21 - vaak zeer kleine Batu-eilanden - is zeer beperkt. De Batu-eilanden zijn voormalige Nederlandse lutherse zendingsgebieden. De echtgenoot van mevrouw Hummel, ds. Uwe Hummel, heeft als docent gewerkt aan de theologische hogeschool op Tello.
  Vanuit de haven van Sibolga op Sumatra is begin april een schip met 70 ton voedsel naar Tello vertrokken. Het transport is betaald met het geld dat is ingezameld door het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. (VEM)

  Hulporganisatie blijven nodig op Nias
  De buitenlandse hulporganisatie blijven voorlopig nodig op het eiland Nias. Vooral ten behoeve van de wederopbouw en de traumaverwerking van de bevolking. De gouverneur van Noord-Sumatra heeft dit in een gesprek met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties benadrukt. Hij riep lokale bestuurders op om samen te werken en de hulporganisaties van juiste informatie te voorzien.
  Vanuit het World Food Program verdeelt de VN rijst onder de bevolking. Het Spaanse en het Franse Rode Kruis zorgen voor schoon water. De verdeling van tijdelijk onderdak in de vorm van tenten verloopt problematisch. Om de transporten over het eiland te verbeteren zal het leger tijdelijke bruggen bouwen. (VN).

  Net predikant en dan de aardbeving
  Ds. Etty Hulu is sinds half maart predikant van de Protestantse Kerk BNKP op Nias. Kort na het begin van haar werk kwam de aardbeving. Een dag na haar eerste kerkdienst in de hoofdstad Gunungsitoli moest ze al omgekomen gemeenteleden begraven. Ze was onlangs in Wuppertal als gast van de Vereinte Evangelische Mission. Ze deed daar verslag.
  We geven enige hoofdpunten weer:
  "Was het na de tsunami nog zo dat delen van Nias gespaard waren gebleven, en de mensen elkaar konden helpen, na de aardbeving van 28 maart is het hele eiland getroffen. De gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk verwoest. Er heerst een algemeen gevoel van hopeloosheid."
  "Er is gebrek aan eten. De overheid verdeelt alleen voedsel in de hoofdstad Gunungsitoli. De kerk doet haar best om het over de rest van het eiland te verspreiden. Dat gebeurt per boot of per motorfiets. Veel wegen zijn vernield."
  "Veel inwoners van het eiland Nias zijn naar de hoofdstad Gunungsitoli getrokken omdat er in hun eigen woongebied geen voedsel meer is. Rond en in de stad bevinden zich 72.000 vluchtelingen. Velen zijn bang om terug te keren naar hun huizen. "
  "De Protestantse Kerk BNKP heeft gaarkeukens in de hoofdstad geopend. Vrijwilligers van de theologische school van de kerk delen voedsel uit en zijn een luisterend oor voor de slachtoffers. Een medisch team is de heuvels ingetrokken. Op ťťn dag zijn daar 400 gewonden verzorgd." (VEM)

  Scholieren krijgen schooltas en schriften
  Kinderen van het dorp Edavanakand in Zuid-India hebben van de hulporganisatie CASA (partner van ACT/Kerkinactie) eind maart een rugtas vol met schoolmaterialen (schriften, potloden, rekenbenodigdheden, een paraplu en een lunchtrommel) gekregen. Ze zijn daarmee goed uitgerust om het onderwijs weer op te pakken. Ze kregen ook nog een tas met stoffen, waarvan kleren gemaakt kunnen worden. Hun dorp werd door de tsunami van Tweede Kerstdag geheel verwoest. De gezinnen wonen in tijdelijke huizen. De hulporganisatie CASA bereidt de bouw van nieuwe woningen voor. (Kerkinactie)

  Nummer 5 - 6 april 2005

  Kerkinactie financiert hulptransport naar Batu-eilanden
  Vanuit de haven van Sibolga op West-Sumatra zullen enkele schepen met hulpgoederen vertrekken naar de Batu-eilanden. De kosten van dit transport - 15.000 euro - worden gedragen door Kerkinactie, de diaconale hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Berichten over slachtoffers en schade op de Batu-eilanden, ten gevolge van de aardbeving op Tweede Paasdag, zijn schaars. (VEM)

  Vierhonderd Niassers in ziekenhuis Medan
  In verschillende ziekenhuizen in de stad Medan op Sumatra worden in totaal 400 gewonden uit Nias verpleegd. Dit meldt een medewerkster van de Protestantse Kerk op Nias en de Batu-eilanden. Dat ze daar behandeld en verpleegd worden is een goede zaak, maar het is de vraag wat er gebeurd als ze het ziekenhuis mogen verlaten. Er zal dan onderdak moeten worden geregeld. (VEM)

  Hongersnood in verschillende delen van Nias
  Duizenden vluchtelingen van het eiland Nias bevinden zich in de stad Sibolga. Ze zijn gevlucht voor het gebrek aan voedsel op het eiland. Er komen steeds meer berichten dat er op delen van het eiland hongersnood dreigt. Op Nias werken hulporganisaties uit IndonesiŽ, AustraliŽ, Korea, Singapore, Frankrijk, Japan en Zwitserland. Dit lijkt veel, zo meldt een medewerkster van de Vereinte Evangelische Mission, maar is weinig, als men bedenkt dat er 70.000 mensen door de aardbeving alles kwijt zijn. Daarnaast wordt Nias omringd door ongeveer 100 kleine eilanden, met daarop 670 dorpen. (VEM)

  Kosten transport honderdvoudig gestegen
  De prijzen, die transporteurs berekenen voor het vervoeren van hulpgoederen naar Nias, zijn honderdvoudig gestegen. Dit melden hulporganisaties, die bezig zijn om vanuit de havens van Sibolga en Padang op West-Sumatra voedsel en kleding te verschepen. De hulporganisaties hebben de Indonesische regering verder gevraagd er zorg voor te dragen dat het voedsel eerlijk wordt verdeeld. Er waren berichten dat iedere ambtenaar in ieder geval 20 kilo rijst kreeg. De regering heeft ook het verzoek gekregen om de lijken uit de ruines van de gebouwen in de hoofdstad Gunung Sitoli te bergen. Over de stad verspreidt zich meer en meer een lijkengeur. (VEM)

  Kerkdiensten op Nias in de open lucht
  Ondanks de chaotische situatie zijn de kerkdiensten op Nias afgelopen zondag doorgegaan. Ze vonden plaats in de open lucht, omdat ook veel kerkgebouwen en kerkelijke centra beschadigd zijn geraakt.
  De coŲrdinatie tussen de Indonesische partners van de internationale kerkelijke hulporganisatie ACT en hun lokale partners verloopt steeds beter. In de hoofdstad Gunung Sitoli zijn twee vrachtwagenladingen met tenten, medicijnen, dekens en plastic handschoenen aangekomen. In de omgeving van Lahewa, waar hongersnood dreigt, zijn medische posten ingericht. Een andere lokale partner van ACT (en Kerkinactie) heeft geprobeerd nog onbereikte gebieden aan te doen. In de hoofdstad Gunung Sitoli zijn rijst, melk, 4 tenten, 28 ziekenhuisbedden, 500 lijkenzakken, 3 generatoren en noodtoiletten aangekomen. Er is ook begonnen met het slaan van waterputten en het creŽren van hygiŽnische wasgelegenheden. (ACT)

  Nummer 4 - 30 maart 2005

  Vijfhonderd doden door aardbeving op Nias
  Minstens vijfhonderd doden zijn gevallen op het eiland Nias, door de aardbeving, die op Tweede Paasdag het eiland trof. Dat blijkt uit eerste gegevens, die vertegenwoordigers van de Vereinte Evangelisch Mission in Wuppertal binnen kregen. Driekwart van de gebouwen in de hoofdstad Gunung Sitola is verwoest. Er is gebrek aan voedsel omdat de meeste winkels beschadigd zijn of ingestort. De centrale markt is verwoest. In de stad zijn veel gebouwen door brand verwoest. Een groot deel van de ongeveer vijftienduizend inwoners van de stad is naar hoger gelegen gedeelten van het eiland gevlucht. Uit angst voor een nieuwe tsunami. Die echter uitgebleven. Het totaal aantal doden op de eilanden aan de westkust van Sumatra wordt geschat tussen de duizend en de tweeduizend. De VEM heeft 25.000 euro voor noodhulp overgemaakt. (VEM)

  Kerken sturen half miljoen dollar noodhulp
  ACT, de alliantie van noodhulporganisaties van kerken in de wereld stuurt voor een half miljoen dollar aan noodhulpgoederen naar het eiland Nias en andere getroffen eilanden ten westen van Sumatra. Kerkinactie en ICCO zijn deelnemers in ACT.
  De partnerorganisaties van Kerkinactie en ICCO voeren de hulpacties ter plaatse uit. Op woensdag 30 maart is een vliegtuig met hulpgoederen (voedsel en drinkwater) naar Nias en Simeuleu gevlogen. Naar Nias is een helicopter gestuurd met aan boord drie artsen en een verpleegkundige. Per boot gaan binnenkort duizend pakketten noodhulpgoederen, 25 kisten medicijnen en vijfhonderd tenten naar Nias. (Kerkinactie)

  Centra Protestantse Kerk Nias verwoest
  Het grootste kerkgebouw van de Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP) in de hoofdstad Gunung Sitola is door de aardbeving verwoest. Verder zijn een school en een dagopvang voor kinderen gedeeltelijk verwoest. De theologische hogeschool Sundermann is zwaar beschadigd. Ook het kantoor van de kerk en de bibliotheek liepen schade op. Een medewerkster van de VEM raakte gewond.
  Het eiland Nias heeft 700.000 inwoners. Van hen is 90 procent christen. Lutherse zendelingen uit ondermeer Nederland werkten sinds de negentiende eeuw op Nias en de Batu-eilanden. Er is nog altijd contact met de eilanden via het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. (VEM)

  Geen nieuws van Batu-eilanden
  Het is tot nu toe onbekend of er ook slachtoffers zijn gevallen op de Batu-eilanden. Deze kleine eilanden liggen ruim honderd kilometer ten zuidoosten van Nias. Het epicentrum van de beving van Tweede Paasdag lag tussen Nias en het eiland Semeru. Dat ligt aan de andere kant, ten noordwesten van Nias. De bisschop van de protestantse kerk op de Mentawi-eilanden, gelegen ten zuiden van de Batu-eilanden, meldde dat er daar wel schade was. Op de eilanden Sipora en Sikakap, behorend tot deze groep, was sprake van een twee tot drie meter hoge vloedgolf. De bisschop verwacht dat de schade op het hoofdeiland Siberut aanzienlijk zal zijn. (VEM).

  Vrouwen Sumatra helpen Nias
  De vrouwenorganisatie PGI op Noord-Sumatra (dit deel werd ernstig getroffen door de tsunami) heeft een transport met hulpgoederen georganiseerd naar Nias. Er gaan tien vrachtwagenladingen goederen naar het eiland. Het Indonesische leger zal voor het transport zorgen. (VEM)

  Giften zijn nog steeds welkom
  U kunt nog steeds giften overmaken voor hulp aan de slachtoffers van de tsunami en deze nieuwe ramp. U kunt uw bijdrage storten op Postbank rekeningnummer 43360 t.n.v. Nederlands Luthers Genootschap, Woudrichem o.v.v. Hulp Nias. Het geld zal worden verdeeld in overleg met Kerkinactie. (NLG)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga